سند آموزش «۲۰۳۰»؛ شبح کژدم نظام آموزشی کشور/ ۱۰ ایراد اساسی در محتوای سند

سند آموزش ۲۰۳۰ که از سوی یونسکو به عنوان سند راهبردی آموزش در سطوح مختلف به کشورها از جمله کشورمان ارایه شده است، نسخه شفابخش و قابل اعتمادی برای ارتقای کیفیت...