تولید نانو ذرات مغناطیسی به کمک کربوهیدرات موجود در قند

مسعود صلواتی نیاسری عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کلام ایران گفت: در این طرح با توجه به جایگاهی که نانو ذرات مغناطیسی در بهبود عملکرد...