-->

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب

مطالب طنز و خنده دار خداوند موجودی قوی خلق کرد و نام او را گذاشت,مردازاو پرسید آیا راضی هستی ؟؟؟مرد گفت نه!!خداوندپرسید چه میخواهی ؟مرد گفت  آینه ای...