معرفی مدیرعامل شرکت مشترک ایران خودرو-پژو .

مدیرعامل شرکت جدید و مشترک ایران خودرو-پژو توسط هاشم یکه زارع معرفی شد. مراد مجلسی از سوی مدیرعامل ایران خودرو به عنوان اولین مدیرعامل ایران خودرو-پژو انتخاب شد.بر...