حسنوی: مسئولان سابق باشگاه نفت، دِین خود را ادا کنند

درباره مطالبات خود از این باشگاه، گفت: نمی دانم افرادی که در تنظیم قرارداد انتقال باشگاه نفت تهران به شرکت بهنام پیشرو کیش نقش داشتند، چگونه قرارداد تنظیم کرده اند...