از متفاوت ترین صبحانه مشتریان یک بانک تا غافلگیری مردم با پیامک”حساب شما خالی است”!

مشتریان یک بانک درست در اولین روز اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود، پیامکی را دریافت کردند که بر مبنای آن،مبالغ موجود در حساب آنها به سپرده یکساله...